Regulamin Serwisu Internetowego forad.pl

§1

Definicje:

1.1 "forad.pl" - serwis internetowy prowadzony przez GJC Inter Media Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Podbiałowej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107721, NIP: 781-17-06-884.

1.2 "forad.pl" - internetowy serwis ogłoszeniowy służący Dostawcom do zamieszczania w określonym czasie ofert sprzedaży towarów i usług reklamowych, a Użytkownikom (agencje, dystrybutorzy itp.) do przeglądania ofert zamieszczonych na portalu.

1.3 „Ogłoszenie” - czasowo udostępnione miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Dostawcy sporządzenie oferty sprzedaży oraz umieszczanie zdjęć towarów.

1.4 „Cennik” – spis obowiązujących opłat za umieszczenie ogłoszeń, uiszczanych przez użytkownika przed emisją ogłoszenia.

1.5 „Dostawca” i „Użytkownik” - podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

1.6 „Moment zawarcia umowy” - chwila, w której dochodzi do zawarcia między Dostawcą lub Użytkownikiem a GJC Inter Media prawnie wiążącego stosunku prawnego, o treści określonej w niniejszym Regulaminie.

1.7 „Rozpoczęcie wykonania umowy” - chwila, od której forad.pl rozpoczyna wykonywanie świadczenia polegającego na emisji ogłoszenia.

1.8 „Regulamin” - niniejszy dokument sporządzony przez forad.pl, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu forad.pl.

§2

Zasady funkcjonowania serwisu forad.pl:

2.1 Serwis forad.pl polega na:

2.1.1 Udostępnieniu wszystkim podmiotom gospodarczym działającym w szeroko pojętej branży marketingowo - reklamowej możliwości bezpłatnego umieszczenia przez nich na stornie serwisu forad.pl danych teleadresowych i informacji dotyczących ich firmy.

2.1.2 Udostępnieniu Dostawcom możliwości odpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie serwisu forad.pl ogłoszeń sprzedaży towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą reklamową wraz z fotografiami towarów.

2.1.3 Udostępnieniu Użytkownikom możliwości bezpłatnego oraz odpłatnego, czasowego przeglądania serwisu forad.pl - ogłoszeń towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą reklamową wraz z fotografiami towarów.

2.2 Treść ogłoszeń może zawierać wyłącznie:

- dane Dostawcy (nazwa, adres, forma prawna, numery telefonów, faxów, e-mail itd.)

- pełną ofertę towarową Dostawców dostępna wyłącznie w Europie

- stany magazynowe dostępne max. do 48h / rynek krajowy /

- zdjęcie towaru wraz z numerem katalogowym, nazwę produktu oraz opis

- jednostkową cenę sprzedaży

Stany magazynowe nie aktualizowane przynajmniej raz na 7 dni spowodują usunięcie informacji na temat tego stanu.

Umieszczenie ogłoszenia jest odpłatne, a ceny usług określa cennik zamieszczony na stronie serwisu.

2.3 Emisja Ogłoszenia na portalu następuje pod warunkiem:

- poprawnego wypełnienia przez Dostawcę formularza ogłoszenia, w tym jego obowiązkowej części,

- uiszczenia przez Dostawcę opłaty za emisję, określoną w cenniku.

2.4 forad.pl ma prawo niedopuszczenia do emisji lub usunięcia wszelkich informacji, zawierających treści zakazane przez prawo, powszechnie uznane za obraźliwe czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące forad.pl.

2.5 Ten sam przedmiot lub usługa nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń. W zaistniałym przypadku zdublowane ogłoszenie zostanie usunięte.

2.6 Zawarcie umowy pomiędzy Dostawcą/Użytkownikiem, a forad.pl następuje z chwilą przesłania zlecenia przez Dostawcę/Użytkownika i potwierdzenia przez forad.pl oraz po uiszczeniu opłaty wynikającej z zawartej umowy.

2.7 forad.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Dostawca lub Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia/informacji, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki błędów i nieścisłości występujących w ogłoszeniu.

2.8 Dostawca wyraża zgodę wszystkim Użytkownikom na kopiowanie zdjęć umieszczonych w serwisie forad.pl.

§3

Zasady wystawiania ocen:

3.1 Każdy zarejestrowany użytkownik, który jest Partnerem programu Solidni w Biznesie ma możliwość wystawienia oceny "Godny polecenia" i "Nie polecam" innemu użytkownikowi wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia z nim przynajmniej jednej transakcji handlowej w ostatnim roku.

3.2 Oceny można wystawiać w dwóch kategoriach:

a) Supplier Quality (jakość obsługi) – ogólna satysfakcja z przeprowadzonej transakcji z Dostawcą,

b) Finance Quality (jakość płatnicza) – terminowość płatności kontrahenta.

3.3 forad.pl nie odpowiada za wystawione oceny, chyba że zostały wystawione niezgodnie z regulaminem. W takim przypadku zostaną niezwłocznie usunięte.

3.4 Firma oceniająca, jak i oceniana zostaną poinformowane droga mailową o tym fakcie i w każdej chwili mogą wnieść zażalenie.

§4

Zasady uczestnictwa:

4.1 Dostawcą oraz Użytkownikiem systemu forad.pl może być wyłącznie podmiot gospodarczy, o którym mowa w pkt 1.5 prowadzący działalność w branży reklamowej.

4.2 Podmioty gospodarcze inne niż wskazane w pkt 4.1 nie mogą korzystać z serwisu forad.pl.

4.3 Dane osobowe będą przetwarzane przez forad.pl jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczonymi usługami. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.4 Dostawca i Użytkownik mają prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych z bazy danych.

4.5 Zabrania się Dostawcom i Użytkownikom wykorzystywania serwisu forad.pl do innych celów niż wskazane w pkt 1.2 oraz 2.2 niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzenia faktu nieprzestrzegania powyższego zakazu – forad.pl może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym. Niezależnie od powyższego korzystający z serwisu zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz forad.pl kary regulaminowej w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku:

a) spamowania tj. wysyłania ofert produktowych systemem służącym do zbiorczego wysyłania zapytań,

b) przekazywania podmiotom trzecim oraz udostępniania tym podmiotom danych i informacji z portalu forad.pl.

§5

Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie:

5.1 Dostawca i Użytkownik mogą w każdym czasie odstąpić od umowy, jednak nie zwalnia to ich od obowiązku uiszczenia na rzecz forad.pl opłat wynikających z cennika.

5.2 forad.pl może rozwiązać umowę z Dostawcą lub Użytkownikiem w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez nich przepisów niniejszego regulaminu.

§6

Postępowanie reklamacyjne:

6.1 Dostawca i Użytkownik mają prawo zgłaszania reklamacji w przypadku nierzetelnego wykonania przez forad.pl usług. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem
e-maila lub telefonicznie na adresy podane na stronie internetowej.

6.2 Reklamacje będą przez forad.pl rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji.

§7

Zmiany regulaminu i cennika:

7.1 Niniejszy regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez forad.pl.
O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian forad.pl poinformuje na stronie internetowej forad.pl.

© forad.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Cennika.